KUSTOSKA IZLOŽBA KONTINUITETA OD LUBARDE DO DANAS / CURATORIAL EXIBITION "TERM OF CONTINUITY"

POJAM KONTINUITETA

PETAR LUBARDA

Овај пројекат настао је као резултат досадашњег рада Beoart-liveart галерије, која прославља 7-ми рођендан, досадашњих пројеката и акција, везаних за сагледавање и представљање савремене српске уметности у оквиру којих је аспекат континуитета увек постојао, а нарочито дељењем заједничког простора изабраних младих академских уметника и реномираних аутора. Све акције и пројекти у организацији Beoart-liveart галерије заснивали су се на сарадњи са другим галеријама, институцијама, а на првом месту уметницима – ствараоцима. 

Напоменула бих да је овим пројектом фокус стављен само на одређени део уметника и њихових дела, који су део колекције Beoart-liveart галерије.  Никако не подразумева опште сагледавање савремене српске ликовне сцене.

Циљ ауторског пројекта Биљане Јотић, оснивача и власнице Beoart-liveart галерије Појам континуитета усмерен на позив ка бољем повезивању, бољој комуникацији и тиме бољој презентацији дела наше савремене ликовне сцене. Присуством уметника различитих генерација и ликовних поетика и споја незаобилазних стваралаца , како оних што више не стварају тако и оних који сада стварају Биљана Јотић жели да позове на позитиван стваралачки дух нашег менталитета, коме и сама припада.

У оквиру овог пројекта биће представљена дела из колекције Beoart-liveart галерије : Стојан Аралица, Милан Коњовић, Мило Милуновић, Петар Лубарда, Никола Граовац, Бранко Лале Станкковић, Бранко Филиповић Фило, Александар Јеремић Цибе,Милић од Мачве, Нада Новаковић, Миливоје Новаковић Кањош, Љубодраг Јанковић Јале,     Михајло Ђоковић Тикало, Милица Петровић, Александар Цветковић, Милан Туцовић, Владимир Дуњић, Славко Крунић, Taња Бабић, Петар Мошић, Војислав Радовановић, Маријана Оро,Гала Чаки

This project is the result of previous work BEOART-LiveArt gallery, which celebrates 7th birthday, previous projects and actions related to the analysis and presentation of contemporary Serbian art in which the aspect of continuity is always there, especially sharing common space selected young academic artist and renowned author. All actions and projects organized Beoart-LiveArt gallery was based on cooperation with other galleries, institutions, and in the first place artists - creators.

I'd noted that this project, the focus is placed only on a certain part of artists and their works, which are part of the collection Beoart-LiveArt gallery. In no way implies a general overview of conmporary Serbian art scene.

The aim of the project copyright Biljana Jotić, founder and owner Beoart- liveart gallery is focused on a call for better connections, better communication and thus a better presentation of the work of our contemporary art scene. The presence of artists of different generations and poetics and the compound unavoidable creators, both those which do not produce as well as those who are now making Biljana Jotić wants to call in a positive creative spirit of our mentality, to which itself belongs.

In the framework of this project will be presented works from the collection Beoart-LiveArt Gallery: Stojan Aralica, Milan Konjović, Milo Milunovic, Petar Lubarda Nikola Graovac, Branko Lale Stanković, Branko Filipovic Filo, Aleksandar Jeremić Cibe, Milic of Mačva, Nada Novakovic, Milivoje Novakovic Kanjoš, Ljubodrag Janković Jale, Mihajlo Djokovic Tikalo, Milica Petrovic, Aleksandar Cvetković, Milan Tucović, Vladimir Dunjić, Slavko Krunic, Tanja Babic, Peter Mošić, Vojislav Radovanovic, Marijana Oro, Gala Čaki

 

 

 

Аутор: Биљана Јотић,  историчарка уметности,

оснивач и власница Beoart-liveart галерије

 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 550473
juče: 1612
danas: 1036