U PONUDI NOVE SLIKE UMETNICE IZ TORONTA/ NEW OFFER ARTIST FROM TORONTO

NOVO U PONUDI

NOVO U PONUDI

ДРАГИЦА ГАЂАНСКИ – ДИДИ, пореклом из Србије,  више од четири деценије живи и ствара у  Канади. Одрастање и школске дане провела је у Београду, где је завршила архитектонски смер у Грађевинској средњој техничкој школи, а после је студирала ваздушни саобраћај на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду.  Можемо са смелошћу да кажемо да овај први период опредељења у учењу умногоме утицао на касније посвећивање сликарству и уметности.

У Торонту, у који је емигрирала (1968) усмерава даље образовање ка уметности, завршава сликарство на Онтарио колеџу за уметност и дизајн (OCAD), одсек за фину уметност сликања. Током ових студија истакла се својим ликовним изразом, за које је добила признање OCAD- а које се уручује само најуспшнијим дипломцима. Предавала је у више уметничких школа,  а бирана је за председницу и члана многих уметничких удружења у Торонту. Излагала је самостално и групно много пута, била учесница многих телевизијских емисија, а њени радови налазе се у колекцијама, како приватним тако и корпорацијским широм света, од Канаде, САД, Мексика, Колумбије, Аргентине, Чилеа, Јапана, Енглеске, Португала Немачке, Чешке до наших простора, република бивше Југославије.

Истраживачки дух који извире у личности Драгане Гаћански-Диди, тече даље и шире. Она путује по свету, учи језик и културу места у коме обитава и тиме обогаћује и употпуњује своју уметнички страну личности, а самим тим и ликовни израз. Имајући у виду да  једна дефиниција уметности карактерише уметност као производ умећа преношења унутрашњих осећања и интелекта уметника, односно личности која се са умећем изражава,  са смелошћу  позивам посматрача да осети и доживи богатство, лепоту ликовних форми и колорита  у Дидином  сликарству.  

Дидино сликарство је суштински ненаметљиво пријатно, а композиције усклађене и пропорционално коректне. Она прича о догађајима и доживљајима не тражећи од посматрача да анализира, већ да јој се придружи у емоцији, осећању који у њој изазива тренутак сликања и преношења ширине и дубине доживљеног. Ликовне поетике којима се изражава у различитим техникама и материјалима, од цртачких техника на папиру до уља на платну, поетски је обојена, било да је у форми реалистична или апстрактна. 

DRAGICA GAĐANSKI - DIDI, born in Serbia, more than four decades living and working in Canada. Growing and school days she spent in Belgrade, where she graduated from the architectural direction in the Technical High School, and later studied aviation at the Faculty of Transportation, University of Belgrade. We can say with boldness to say that this first commitment period of learning greatly influenced the later consecration of painting and art.

In Toronto, who emigrated (1968) directed further education to art, painting ends at Ontario College of Art and Design (OCAD), department of fine arts painting. During these studies pointed to their artistic expression, which has received recognition OCAD- which is presented to only most successful graduates. She has taught in several art schools, and selected by the president and a member of many art associations in Toronto. She has exhibited individually and collectively many times, the participant of many television shows and her works are in collections, both private and corporate across the world, from Canada, USA, Mexico, Colombia, Argentina, Chile, Japan, England, Portugal, Germany, Czech to our room, the republics of former Yugoslavia.

The spirit that emerges in the person Dragana Gačanska-Didi, running farther and wider. She travels around the world, learn the language and culture of the city in which resides and thus enriches and completes the artistic side of his personality, and therefore artistic expression. Bearing in mind that one definition of art as a product of art is characterized by skills transfer inner feelings and intellect of the artist or the person who is with the skill of expressing with boldness invite the viewer to feel and experience the richness, the beauty of art forms and colors in painting of Didi.

Didi's painting is essentially seamlessly pleasant, a coherent composition and proportionally correct. It bears witness to the events and experiences without asking observers to analyze, but to join her in the emotion, the feeling that it causes instant imaging and transmission width and depth experienced. Visual poetics which is expressed in a variety of techniques and materials, technique of drawing on paper to oil paintings, poetry is colored, whether in the form of a realistic or abstract.
 

                                                                                                                                  

                                                                                                             Biljana Jotić

 

 

 DOBRODOŠLI U BEOART SVET SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI

 WELLCOME IN BEOART WORLD OF CONTEMPORARY FINE ART 

 

 


 


Prijatelji:

Yuportal

Raskrsnica linkova

beograd

Belgradian

The Culture Trip

Belgrade my Way

In Your Pocket

Spotted by Locals

 

Ukupno poseta: 433393
juče: 2287
danas: 1562